Anadelta Tessera / Λογιστήριο ΝΠΔΔ

 • Το λογισμικό "Λογιστήριο Ν.Π.Δ.Δ." έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις νέες ανάγκες ταυτόχρονης παρακολούθησης του Λογιστηρίου ενός Ν.Π.Δ.Δ. τόσο σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό (Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.) όσο και με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 205/98).  Αναπτύχθηκε από την αρχή (σε περιβάλλον Windows) και στηρίχτηκε στην εμπειρία που είχε η εταιρία μας από την πολύχρονη εφαρμογή των προηγουμένων προγραμμάτων της (σε περιβάλλον DOS), που ήταν εγκατεστημένα στα Περιφερειακά Τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) από το 1993.


  Η εξ αρχής παραμετρική σχεδίασή του το καθιστούν εξ ίσου κατάλληλο για χρήση από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο με βάση το Π.Δ. 80/97) και από Ο.Τ.Α. (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο με βάση το Π.Δ. 315/99 και την αντίστοιχη κωδικοποίηση του Δημόσιου Λογιστικού των Ο.Τ.Α.).
  ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  Η εφαρμογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων αντικειμενικά δημιουργεί δυσκολίες και νέο φόρτο εργασίας στο προσωπικό των Λογιστηρίων. Αυτές σχετίζονται με την αλλαγή του τρόπου εργασίας αλλά και με τη δυσκολία αντιστοίχισης των Κωδικών του Δημόσιου Λογιστικού με τους Λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.

  Οι παρατηρήσεις - υποδείξεις των υπευθύνων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και η εμπειρία της εταιρίας μας από την πολύχρονη συνεργασία μας μαζί τους, μας οδήγησε να δούμε μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα το πέρασμα στις νέες λειτουργίες ενός Λογιστηρίου. Το λογισμικό είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην ανατρέπει τη συνηθισμένη λειτουργία του Λογιστηρίου αλλά να εισάγει βαθμιαία, το προσωπικό που θα το χρησιμοποιήσει, στα μυστικά του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.

  Ο χρήστης του προγράμματος έχει τη δυνατότητα, για όσο διάστημα αυτός κρίνει, να εργάζεται σκεπτόμενος με τον τρόπο και τους Κωδικούς του Δημόσιου Λογιστικού και το λογισμικό αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει προτείνοντάς του τον ή τους κατάλληλους Λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.

  Η αντιστοίχιση των Κωδικών του Προϋπολογισμού - Δημόσιου Λογιστικού με τους Λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου γίνεται από το πρόγραμμα με έναν μοναδικό, δυναμικό και ευέλικτο τρόπο, που επιτρέπει στο Ν.Π.Δ.Δ. να διατηρήσει τη δομή του Προϋπολογισμού του, κινώντας παράλληλα (στο χρόνο που προβλέπεται) σωστά τους Λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και όχι εκ των υστέρων με λειτουργία "γέφυρας". Αυτός ο τρόπος αντιστοίχισης επιτρέπει και τη γρήγορη εξοικείωση στελεχών του ιδιωτικού τομέα με τους Κωδικούς του Δημόσιου Λογιστικού, που δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία, ενώ είναι έμπειρα στην εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και μπορούν να βοηθήσουν το Ν.Π.Δ.Δ. σαν σύμβουλοι, εξωτερικοί ή όχι.

   

  ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

  Οι κυριότερες λειτουργίες του προγράμματος μέσα από το πρίσμα του Δημόσιου Λογιστικού αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

  • Καταχώρηση και εκτύπωση του Προϋπολογισμού και όλων των τροποποιήσεών του.
  • Δημιουργία καρτελών δικαιούχων - προμηθευτών.
  • Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών και δαπανών.
  • Παραμετρικός ορισμός τύπων Δελτίων Συμψηφιστικών Εγγραφών και Χρηματικών Ενταλμάτων (προμηθειών, υπηρεσιών, αποζημιώσεων, μισθοδοσίας κλπ), που περιλαμβάνουν τα ποσοστά των κρατήσεων, τους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων (Δημ. Λογιστικού) και κωδικούς Γενικής Λογιστικής.
  • Αυτόματη έκδοση Δελτίων Συμψηφιστικών Εγγραφών και Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ατομικών ή ομαδικών) με τον υπολογισμό των πάσης φύσεως κρατήσεων, Φόρου Εισοδήματος, του καταβλητέου στο δικαιούχο ποσού και την εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων αναλυτικού υπολογισμού των κρατήσεων (ανά ένταλμα).
  • Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης για την υποβολή των ενταλμάτων προς έγκριση - θεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε άλλη ελέγχουσα αρχή.
  • Δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης, επανέκδοσης Εντάλματος που δεν έχει επικυρωθεί.
  • Διαδικασία επικύρωσης του Εντάλματος που περιλαμβάνει την καταχώρηση της έγκρισης - θεώρησής του καθώς και της αντίστοιχης ημερομηνίας θεώρησης.
  • Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης για την καταχώρηση των εσόδων ή των κρατήσεων (αυτόματη δημιουργία με βάση τα θεωρημένα εντάλματα).
  • Καταχώρηση των δαπανών στις αντίστοιχες καρτέλες των εξόδων, των εσόδων ή κρατήσεων στις αντίστοιχες καρτέλες των εσόδων και της δαπάνης ανά δικαιούχο στην αντίστοιχη καρτέλα.
  • Καταχώρηση ή έκδοση και εκτύπωση μηχανογραφημένων επιταγών με τα αντίστοιχα ποσά στους δικαιούχους και καταχώρηση της εξόφλησής τους.
  • Απόδοση των κρατήσεων κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά μήνα ή δίμηνο) με τη δημιουργία καταστάσεων κρατήσεων που πρόκειται να αποδοθούν και την αυτόματη έκδοση Ενταλμάτων Απόδοσης των κρατήσεων.
  • Εκτύπωση καταστάσεων φόρων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  • Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για υποβολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
  • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών ή παρακράτησης φόρου για όλους τους δικαιούχους στο τέλος του χρόνου.
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους κωδικούς του Δημοσίου Λογιστικού.
  • Εκτύπωση απολογισμού και τήρηση - εκτύπωση όλων των βιβλίων και καρτελών του Ν.Π.Δ.Δ.


  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σχέδιο λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ. 205/98) ή του αντίστοιχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Δ. 80/97) ή τέλος αυτού των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) ανάλογα με το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο θα εγκατασταθεί. Οι κυριότερες λειτουργίες του προγράμματος μέσα από το πρίσμα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

  • Αντιστοίχιση των παραπάνω λογαριασμών με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων του Δημόσιου Λογιστικού μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε συνδεσμολογίας.
  • Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών και δαπανών που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο, με την έκδοση Δελτίων Συμψηφιστικής Εγγραφής και χρέωση των σχετικών λογαριασμών των ομάδων 1,2,5 και 6.
  • Διαδικασίες λογιστικοποίησης εσόδων που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο με τη διενέργεια συμψηφιστικών εγγραφών και ενημέρωση των σχετικών λογαριασμών της ομάδας 7.
  • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Λογαριασμός 54).
  • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. προς τους διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις που προέρχονται από μισθοδοσία του προσωπικού (Λογαριασμός 55).
  • Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπολογαριασμούς Γενικής Λογιστικής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ. και τήρηση των προβλεπόμενων Λογαριασμών Τάξεως.
  • Δημιουργία και εκτύπωση Ισολογισμού τέλους χρήσεως, Καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.

   

  ΑΛΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ

  Το λογισμικό λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες για ταυτόχρονη εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων από διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Ελέγχει όλες τις διαδικασίες και εμφανίζει μηνύματα όταν η ταυτόχρονη εκτέλεση κάποιας διαδικασίας δεν είναι λειτουργικά αποδεκτή. Διαχειρίζεται πολλούς εκτυπωτές και σε όλες τις εκτυπώσεις μπορεί να γίνει προεπισκόπηση στην οθόνη για έλεγχο πριν από την τελική εκτύπωση. Το πρόγραμμα εκτός από την παρακολούθηση του Λογιστηρίου έχει ήδη ενσωματωμένες διαδικασίες ιδιαίτερα χρήσιμες για ένα Ν.Π.Δ.Δ.. Συγκεκριμένα υποστηρίζει:

  • Τη δημιουργία καρτελών (με πλήρη στοιχεία) προσώπων που σχετίζονται με το Ν.Π.Δ.Δ. και την εκτύπωση μητρώων ανάλογα με την κατηγορία, την πόλη κ.λ.π.
  • Τη δημιουργία καρτελών υπηρεσιών με τα πλήρη στοιχεία τους για την αποστολή επιστολών.
  • Την εκτύπωση των διευθύνσεων και άλλων στοιχείων (διευθυνσιογράφος) των προσώπων σε ετικέτες και καταστάσεις.
  • Την εκτύπωση των διευθύνσεων συνήθων ομάδων αποδεκτών εγγράφων του Νομικού Προσώπου (π.χ. Υπηρεσίες, Περιφερειακά Τμήματα, Βουλευτές, Τύπος κ.λ.π.).
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Με την αγορά του προγράμματος παρέχεται δωρεάν υποστήριξη (τηλεφωνική ή επί τόπου όταν απαιτηθεί), συντήρηση αρχείων και ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος για ένα χρόνο. Επίσης για τον πρώτο χρόνο παρέχονται δωρεάν όλες οι βελτιώσεις, προσαρμογές και σχετικές προσθήκες στο πρόγραμμα που θα υποδειχθούν από το συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. ή από άλλο πελάτη στα πλαίσια του πλάνου της συνεχούς συντήρησης και βελτίωσης που ακολουθεί η εταιρεία μας σε όλα της τα προγράμματα.
© Anadelta Software - ΝΠΔΔ. All Rights Reserved | Designed by Digitalbox
https://new.anadelta.com/gr/